Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Pravo na pristup informacijama

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća i strana fizička i pravna osoba. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Na podstranici ZAKONI, pod “4. Pristup informacijama” nalazi se obrazac zahtjeva za pristup informacijama, Kriteriji za određivanje visine naknade te aktualni Zakon o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Ivana Guzić, mag.iur (Voditeljica opće, pravne i kadrovske službe)

Tel: 031/790-506
e-mail: ivanag@baranjski-vodovod.hr