Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Odvodnja

Osnovna koncepcija odvodnje grada Belog Manastira postavljena je 1982.g. u “Idejnom projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Belog Manastira” izrađenog u projektantskoj kući Hidroprojekt-ing iz Zagreba s uvažavanjem položaja spremnika, postrojenja za preradu vode, topografskih karakteristika područja i opterećenja sustava te su definirane količine otpadnih voda, vrste i profili cijevi.

Promatrajući situacijski i visinski položaj Belog Manastira, teren pada od sjeveroistoka prema sjeverozapadu gdje je smješteno postrojenje za preradu otpadnih voda.

Postojeći sustav odvodnje mješovitog je tipa što znači da izgrađeni kolektori prihvaćaju sanitarno-fekalne vode i oborinske vode. Izdvajaju se dva slivna područja s glavnim kolektorima koji predstavljaju osnovu odvodnje Belog Manastira. Glavni kolektor:1 položen je sjevernim rubom naselja, Osječkom ulicom a glavni kolektor:2 prolazi zapadnim rubom grada, Ulicom republike i Ulicom Petra Preradovića.

Izgradnja kanalizacijskog sustava započeta je 1987.g. a traje i u ovom trenutku. Do sada je izgrađeno cca 45 km cjevovoda profila Ø300-1400mm s 1750 kanalizacijskih priključaka, jednom prepumpnom stanicom i 100-tinjak uličnih slivnika za prihvat oborinskih voda.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda namijenjen je za pročišćavanje ukupne otpadne vode prikupljene s područja grada Belog Manastira putem kanalizacijske mreže ili specijalnim vozilom kao sadržaj vodonepropusnih sabirnih jama. Smješten na sjevernom rubu grada Belog Manastira uz odvodni kanal Karašicu , na površini od oko 27500 m², ima funkcije mehaničkog i biološkog pročišćavanja otpadnih voda. Veličina uređaja je 8000 ES s tendencijom proširenja za dodatnih 8000 ES. II stupanj pročišćavanja zadovoljava važeću zakonsku regulativu.

Odvodnja

Priključak na kanalizacijsku mrežu
Ukoliko ste zainteresirani za priključenje na kanalizacijsku mrežu potrebno je donijeti sljedeće dokumente:
  1. Izvadak iz zemljišnje knjige (gruntovnica), ne smije biti starija od 1.g. i ne smije biti neslužbena kopija
  2. Kopija katastarskog plana (katastar), ne smije biti stariji od 1.g. i nesmije biti neslužbena kopija
  3. OIB vlasnika
  4. Dokaz legalnosti građevine

 

S navedenom dokumentacijom DOĐITE u prostorije Baranjskog vodovoda na adresi Alojzija Stepinca 7, Beli Manastir, svaki radni dan od 7:00 do 15:00 h, blagajna radi do 14:00 h