Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Javni poziv za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija za 2019. godinu na području Baranje

Na temelju članka 34. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), član Uprave-direktor Krunoslav Rob, dipl.oec., objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija
za 2019. godinu na području Baranje

I
Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekata i programa za dodjelu donacija koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2019. godinu putem javnog prikupljanja prijava.

Ukupna planirana vrijednost koja će se dodijeliti putem javnog poziva je 30.000,00kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu ili programu je 400,00kn, a najveći iznos po pojedinom projektu ili programu iznosi 5.000,00kn.

Baranjski vodovod d.o.o. ne preuzima obvezu financiranja prijavljenog projekta/programa u 100% iznosu.

Ugovorena financijska sredstva Društvo će dodijeliti jednokratno do kraja 2019. godine, ovisno o priljevu financijskih sredstava Društva.

Okvirni broj programa i/ili projekata koji se planiraju financirati putem ovog Javnog poziva je 10 (deset).

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru ovog Javnog poziva, a koji će se provoditi tijekom 2019. godine.

II
Projekte i programe mogu nominirati:
– sportski klubovi i udruge,
– kulturne, medijske i obrazovne ustanove,
– ostale organizacije civilnog društva za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija.

III
Neće se donirati:
-Političke stranke, liste skupine građana i državne organizacije,
-Događanja koja su uvredljiva za javni moral,
-Organizacije ili pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetile ugledu Društva ili mu nanijeli materijalnu štetu,
-Organizacije ili pojedince koje podupiru rasne, vjerske, nacionalne ili bilo koje druge oblike netrpeljivosti i diskriminacije.

IV
Ocjenu i odabir zahtjeva odnosno projekata i programa, obavit će povjerenstvo Društva, sukladno kriterijima određenim Pravilnikom o donacijama i sponzorstvima Društva, do ukupnog iznosa planiranih financijskih sredstava.

V
Prijave projekata i programa podnose se na Obrascu 1 – Obrazac za prijavu prijedloga projekata i programa za financiranje donacija, uz dodatak Legende i Klasifikacija djelatnosti udruga kao pomoć pri ispunjavanju obrasca:

Klikom na ikonu možete preuzeti obrasce

Obrazac i prijava 2019
Legende 2019
Klasifikacija djelatnosti udruga
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Popunjeni obrazac je preduvjet za prihvaćanje prijave.

VI
Društvo ima pravo od prijavitelja zatražiti nadopunu prijave ukoliko se radi o manjim propustima. U tom slučaju prijavitelju se daje rok od 5 radnih dana za dostavu ispravke / nadopune. Dodatna pojašnjenja i dopune prijave ne smiju utjecati na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave.

VII
Pisane prijave u zatvorenim omotnicama s naznakom “Zahtjev za dodjelu donacije – ne otvaraj“, dostavljaju se neposredno u Pisarnicu BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir ili poštom preporučeno na adresu BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31 300 Beli Manastir, zaključno sa 30.04.2019.g. do 15:00 sati.

VIII
Popis odobrenih projekata i programa bit će objavljen na web stranici BARANJSKOG VODOVODA d.o.o. u roku od 3 dana od donošenja odluke povjerenstva. Povjerenstvo će dostaviti pismeni odgovor na prijavu projekta i programa po javnom pozivu svakom podnositelju.

IX
Prijavitelji kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor. Rok za prigovor je 8 radnih dana od dana primitka obavijesti o donošenju odluke. Odgovor na prigovor će biti dan u roku od 8 radnih dana od dana primitka pismenog prigovora.
Postupak dodjele financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak, tako da se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku.

Kontakt osoba za informacije:
Ivana Guzić
ivanag@baranjski-vodovod.hr

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, korisnik financiranja dužan je dostaviti davatelju financijskih sredstava sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta na obrascu opisnog i financijskog izvještaja.

Klikom na link možete preuzeti obrazac:

Uputa za prijavitelje 2019
DS-OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISKORIŠTENOSTI SREDSTAVA

U Belom Manastiru, 19.03.2019.g.
Ur.broj: 01-317/19

Član Uprave – direktor:
Krunoslav Rob, dipl.oec.

 

19. ožujka 2019.