Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Javni poziv za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2018. godinu

Na temelju članka 34. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir, član Uprave-direktor Mario Kovač, dipl.oec., objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijavu projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva
za 2018. godinu na području Baranje

 

I

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekata i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2018. godinu putem javnog prikupljanja prijava.
Ukupna planiran vrijednost putem javnog poziva je 30.000,00kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu ili programu je 250,00kn, a najveći iznos po pojedinom projektu ili programu iznosi 2.000,00kn.

Baranjski vodovod d.o.o. ne preuzima obvezu financiranja prijavljenog projekta/programa u 100% iznosu.
Ugovorena financijska sredstva Društvo će dodijeliti do kraja 2018. godine, ovisno o priljevu financijskih sredstava Društva.

II

Projekte i programe mogu nominirati:

  • sportski klubovi i udruge,
  • kulturne, medijske i obrazovne ustanove,
  • ostale organizacije civilnog društva.
III

Neće se donirati / sponzorirati:

  • Političke stranke, liste skupine građana i državne organizacije,
  • Događanja koja su uvredljiva za javni moral,
  • Organizacije ili pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetile ugledu Društva ili mu nanijeli materijalnu štetu,
  • Organizacije ili pojedince koje podupiru rasne, vjerske, nacionalne ili bilo koje druge oblike netrpeljivosti i diskriminacije.
IV

Ocjenu i odabir zahtjeva odnosno projekata i programa, obavit će povjerenstvo Društva, sukladno kriterijima određenim Pravilnika o donacijama i sponzorstvima Društva, do ukupnog iznosa planiranih financijskih sredstava.

V

Prijave projekata i programa podnose se na Obrascu 1 – Obrazac za prijavu prijedloga projekata i programa za financiranje sponzorstva ili donacije, uz dodatak Legende i Klasifikacija djelatnosti udruga kao pomoć pri ispunjavanju obrasca:
Klikom na ikonu možete preuzeti obrasce

Obrazac 1 prijava 2018
Legende 2018
Klasifikacija djelatnosti udruga

Popunjeni obrazac je preduvjet za prihvaćanje prijave.

VI

Društvo ima pravo od prijavitelja zatražiti nadopunu prijave ukoliko se radi o manjim propustima. U tom slučaju prijavitelju se daje rok od 5 radnih dana za dostavu ispravke / nadopune. Dodatna pojašnjenja i dopune prijave ne smiju utjecati na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave.

VII

Pisane prijave u zatvorenim omotnicama s naznakom “Zahtjev za dodjelu donacije / sponzorstva – ne otvaraj“, dostavljaju se neposredno u Pisarnicu BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir ili poštom preporučeno na adresu BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7, 31 300 Beli Manastir, zaključno sa 07.05.2018.g.

VIII

Popis odobrenih projekata i programa bit će objavljen na web stranici BARANJSKOG VODOVODA d.o.o. i Ureda za udruge u roku od 3 dana od donošenja odluke povjerenstva.
Povjerenstvo će dostaviti pismeni odgovor na prijavu projekta i programa po javnom pozivu svakom podnositelju.

IX

Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor. Rok za prigovor je 8 radnih dana od dana primitka obavijesti o donošenju odluke. Odgovor na prigovor će biti dan u roku od 8 radnih dana od dana primitka pismenog prigovora.

Postupak dodjele financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak, tako da se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku.

Kontakt osoba za informacije:
Ivana Guzić

ivanag@baranjski-vodovod.hr

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, korisnik financiranja dužan je dostaviti davatelju financijskih sredstava sve potrebne podatke o provođenju programa ili projekta na obrascu opisnog i financijskog izvještaja.

Klikom na ikonu možete preuzeti obrazac

DS-OBRAZAC ZA DOKAZIVANJE ISKORIŠTENOSTI SREDSTAVA

U Belom Manastiru, 06.04.2018.g.
Ur.broj: 01-335/18

Član Uprave – direktor:
Mario Kovač, dipl.oec.

 

9. travnja 2018.