Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
(031) 790 500
(031) 790 515

Projekt Baranja – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Baranje

EU projekti banner
Naziv projekta: Projekt Baranja – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Baranje

Korisnik projekta: Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir

Partner na projektu: Grad Beli Manastir

Svrha projekta: Smanjenje gubitaka pri vodoopskrbi i očuvanje okoliša crnomorskog sliva putem sprječavanja otjecanja sadržaja sabirnih jama u podzemlje. Dodatna svrha ovog projekta je usklađenje s propisima Europske unije o zaštiti okoliša te potpuno ispunjenje obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji glede usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Projekt procijenjene vrijednosti prihvatljivih troškova u visini do 4.604.000,00 kuna ili približno 615.000 eura (ne uključujući PDV) sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa zaštite okoliša iz programskog razdoblja 2007.-2013. pod sloganom “Ulaganje u budućnost” sa 85% udjela u financiranju prihvatljivih troškova u iznosu do 3.913.400,00 kuna ili 520.000 eura te Baranjski vodovod s partnerom Gradom Belim Manastirom u visini od 15% ukupnih ulaganja u visini do 690.600,00 kuna. Točni iznosi sufinanciranja će biti poznati nakon izvršenih radova prema provedenim postupcima javne nabave.

Sastavnice projekta:

 1. Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi
  Izvođač: Eurovision d.o.o., Zagreb
  Cilj: Pokazati koje koncepcijsko rješenje od predloženih je prihvatljivo i primjenjivo za prijavu projekata izgradnje/dogradnje/adaptacije vodnokomunalne infrastrukture.
 2. Izrada projektne dokumentacije i dobivanje dozvola
  Izvođač: Hidroing d.o.o., Osijek
  Cilj: Priprema projektne dokumentacije koja je uvjet za prijavu na buduće raspisane natječaje za izgradnju/dogradnju/adaptaciju vodnokomunalne infrastrukture.
 3. Priprema tehničkih specifikacija/natječajne dokumentacije
  Izvođač: Hidroing d.o.o., Osijek
  Cilj: Izrada četiri seta aplikacijskih obrazaca za prijavu na natječaje.
 4. Promidžba i vidljivost
  Izvođač: Hidroing d.o.o., Osijek
  Cilj: Jasna komunikacija s javnošću i krajnjim korisnicima.

Cilj ovog projekta je izrada svih potrebnih dokumenata i dozvola za dostizanje 100%-tne mogućnosti priključka na vodnokomunalnu infrastrukturu u Gradu Belom Manastiru i prigradskim naseljima Branjin Vrh, Šumarina i Šećerana te detekcija lokacija gubitaka i smanjenje istih na vodoopskrbnoj mreži.

Pretpostavljeni obuhvat projektne dokumentacije:

 • Proširenje i rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 16.000 ES
 • Dogradnja kanalizacijskog sustava u Gradu Belom Manastiru: do 1,5 km
 • Dogradnja kanalizacijskog sustava u prigradskom naselju Šećerana: do 3,5 km
 • Izgradnja kanalizacijskog sustava u prigradskom naselju Šumarina: do 5 km
 • Dogradnja kanalizacijskog sustava u prigradskom naselju Branjin Vrh: do 12 km
 • Izrada studijske dokumentacije za analizu gubitaka na vodoopskrbnoj mreži
 • Nabavka novog rovokopača, canal-jet vozila i fekalnog vozila.

Razdoblje provedbe projekta je kolovoz 2014.- prosinac 2016.

Definirani obuhvat projektne dokumentacije i procijenjene vrijednosti izgradnje u studenom 2018.:

 • Izgradnja odvodnje:

(izgradnja 18.029m gravitacijskog cjevovoda, 3.942m tlačnog cjevovoda, 12 crpnih stanica, 850 priključaka) – građevinski radovi i ugradnja opreme – 47.503.550,00kn

 • Nadogradnja UPOV-a i izgradnja solarne sušionice za mulj:

(nadogradnja uređaja i izgradnja solarne sušionice) – građevinski radovi i ugradnja opreme – 48.300.865,00kn

 • Nabava komunalne opreme za sustav odvodnje:

(standardni kombinarani rovokopač/utovarivač – 1komad, specijalno vozilo ˝Canal-Jet – 1 komad; specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama – 1 komad) s testiranjem i obukom – 3.900.000,00kn

 • Usluge fidic i stručnog nadzora nad gradnjom:

Konzultant će osigurati zadovoljavajuće izvršenje nadzora radova i osigurati da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu s tehničkim specifikacijama, u utvrđenom roku i unutar ugovorenog proračuna – 3.419.541,00kn

 • Usluge upravljanja projektom:

Za uspješnu provedbu projekta predviđeno je angažiranje kvalificiranih stručnjaka od strane Naručitelja (isporučitelja vodnih usluga) za upravljanje projektom koji će osiguravati uspješnu komunikaciju između svih sudionika u projektu te uspješnu provedbu projektom predviđenih radova – 2.023.319,00kn

 • Usluge informiranja i vidljivosti:

Ove mjere bira sam naručitelj projekta, a sve u svrhu što boljeg informiranja budućih korisnika vodno-komunalne infrastrukture. Korištene mjere su također moraju biti u skladu sa pravilima navedenim u vodiču o vidljivosti projekta – 365.246,00kn

 • Izrada koncepcijskog rješenja smanjenja gubitaka u sustavu vodoopskrbe:

Preporuka je provesti stvarna mjerenja i predložiti mjere sanacije, rekonstrukcije tj. smanjenje gubitaka u cijelosti, kroz izradu mjerne kampanje i nastavno hidrauličkih analiza – 1.200.000,00kn

Ukupni troškovi projekta

Procijenjeno razdoblje provedbe projekta je prosinac 2018. – veljača 2022. godina.

Financiranje budućeg projekta osigurat će se sredstvima Europske unije u iznosu od 72,10% prihvatljivih troškova, odnosno 84.133.031,00 kn. Sredstva Europske unije osigurat će se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, odnosno iz Kohezijskog fonda Europske unije putem oprativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. pod sloganom “Zajedno do fondova EU”. Preostali iznos od 32.549.931,00 kn osigurat će se zajednički iz državnog proračuna Republike Hrvatske, sredstvima Hrvatskih voda, proračunskim sredstvima Grada Belog Manastira, kao i sredstvima Baranjskog vodovoda prikupljenim iz naknade za razvoj. PDV je definaran kao neprihvatljiv trošak.

Financijski plan projekta

Projektni tim (kontakt osobe za dodatne informacije o projektu):
Tanja Bartolić (tanja@baranjski-vodovod.hr) – Baranjski vodovod
Kornelija Pacanović Zvečevac (k.zvecevac@beli-manastir.hr) – Grad Beli Manastir
Jelica Držaljević (jelica.drzaljevic@voda.hr) – Hrvatske vode

Upravljačko tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, www.mzoip.hr, pitanja@mzoip.hr.
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, www.mzoip.hr, pitanja@mzoip.hr.
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode, www.voda.hr, voda@voda.hr.

Više o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr
Više o Operativnom programu zaštite okoliša 2007.-2013.: www.opzo.hr

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Baranjskog vodovoda.

EU projekt - ulaganje u budućnost

Pregledna situacija

Sustav odvodnje Beli Manastir

U okviru dogradnje sustava odvodnje grada Beli Manastir predviđa se izgradnja razdjelne kanalizacijske mreže u istočnom i zapadnom dijelu Belog Manastira ukupne duljine 1,026 km gravitacijske i 0,234 km tlačne kanalizacije i izgradnja jedne crpne stanice.

Sustav odvodnje Beli Manastir

Sustav odvodnje Branjin Vrh

U naselju planira se izgraditi nova sanitarna kanalizacija gravitacijskog načina tečenja (9,81 km) u kombinaciji sa tlačnom kanalizacijom (1,95 km) i 4 nove crpne stanice.

Sustav odvodnje Branjin Vrh

Sustav odvodnje Šećerana

U naselju se planira izgraditi nova sanitarna kanalizacija gravitacijskog načina tečenja (3,40 km) u kombinaciji sa tlačnom kanalizacijom (0,21 km) i 2 nove crpne stanice.

Sustav odvodnje Šećerana

Sustav odvodnje Šumarina

U naselju se planira izgraditi nova sanitarna kanalizacija gravitacijskog načina tečenja (3,56 km) u kombinaciji sa tlačnom kanalizacijom (1,45 km) i 5 novih crpnih stanica.

Sustav odvodnje Šumarina

UPOV Beli Manastir
UPOV Beli Manastir
Projekt Baranja – poboljšanje vodokomunalne infrastrukture na području Baranje